Bruksrett

Generell informasjon og betingelser

Bruksrettsytelser:

Bruksrettsytelser har de bruksberettigede krav på etter Lov om bygdeallmenninger. Bruksrettsytelsene kan bare utøves til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Eiendommen må gjennom dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk ha karakter av jordbruk

Tilskudd:

Tilskudd kan gis hvis det er overskudd etter at bruksrettsytelsene er innfridd og allmenningens fremtidige produksjonsevne er sikret. Tilskudd gis derfor etter §3-7(§5-5) og §3-12 i samme lov.

Tilskudd kan også gis til næringskombinasjoner eller side næringer hvis disse ligger under eiendommens ordinære drift.

Er allmenningens avkastning utilstrekkelig til dekning av det samlede bruksbehov, skal det foretas en forholdsmessig avkortning.

Når skal det søkes på forhånd?

Det skal søkes på forhånd om ytelser eller tilskudd for tiltak som har en kostnadsramme (materialkostnad) på over 100.000,-. Søknaden skal forelegges allmenningsstyret i god til før byggingen igangsettes.

Det gis ikke ytelser/tilskudd til innbo/innredninger, arbeidstimer, elektriker, rørlegger eller teknisk utstyr/installasjoner.

Annen info

  • Styret i Brøttum Almenning har bestemt at søknader om større ytelser/tilskudd som f.eks. nybygg, vedlikehold, og dyrking kan behandles og utbetales etter avtale igjennom året, for øvrig gjelder fristen 10 feb. for det foregående året.
  • Bruksberettigede fra Brøttum Almenning får en avtalt almenningsrabatt på flis fra Moelven Treinteriør