Om inngjerding

Gjerder i hytteområdene.

Brøttum Almenning kan godkjenne oppføring av gjerde innenfor gjeldende bestemmelser.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket.
– Situasjonskart, se eksempel vist over.

Situasjonskart må vise alle lengder på gjerdet, samt inngangsparti, biloppstillingsplass og terrasse. Hver gjerdelengde må målsettes.

Brøttum Almenning kan kun godkjenne oppføring av gjerde innenfor følgende krav:
Regler for gjerding av fritidstomter i Ringsakerfjellet er inntatt i Kommuneplanens arealdel 2022-2026 for Ringsaker kommune, fritidsbebyggelse pkt 2.3.9:

«Når annet ikke er bestemt i reguleringsplanen, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuell terrasse. Det tillates normalt inntil 40 lm gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2. Gjerder skal være av tre og utformet slik at beitedyr ikke setter seg fast.»

Det skal legges hovedvekt på prosjektering av inngjerding for parkeringsplass og inngangsparti, antatt ca. 16 meter gjerde.
Hvis man ikke vil gjerde inn parkeringsplass og inngangsparti kan det vente. De meterne med gjerde man har igjen til disposisjon, ca. 24 m kan benyttes i tilknytning til hytta og gjerne koples til rekkverk som kan være ved terrassen.

En platting kan kun ha gjerde.Oppsetting av gjerde skal omkranse et areal. Gjerde kan ikke settes opp som en skjerm.

Det er ikke tillatt med strøm-netting eller trådgjerder, da det er en fare for beitedyr som setter seg fast.

Brøttum Almenning godkjenner ikke oppføring av gjerde utover gjeldende bestemmelser. Ved spørsmål om dispensasjon; kontakt Ringsaker Kommune.

Send søknad: ajg@b-a.no

Brøttum almenning