Fjerning av trær på hyttetomter på Sjusjøen, gjelder for både eiertomter og festetomter

Veiledning for hytteeiere fastsatt i februar 2022.

Hytteeiere kan på egen tomt og på egen hånd fjerne granplanter/trær som er lavere enn 3 
meter («mindre trær»). Husk at trærne skal kappes så langt ned mot bakken som praktisk 
mulig. 

Mindre trær – lavere enn 3 meter – kan også fjernes langs stikkveg inn til den enkelte hytte,  inntil 3 meter fra vegkant.  Trær som står nærmere annen hytte enn 30 meter kan ikke fjernes uten etter uttrykkelig godkjennelse fra berørt hytteeier. 

Når trær fjernes, bør det på hver hyttetomt på 1 dekar (1000 kvadratmeter) til enhver tid 
minimum stå igjen: 

            5 granplanter med høyde mindre enn 0,5 meter, 

            3 granplanter/trær med høyde 0,5 – 1,5 meter, 

            2 trær med høyde 1,5 – 2,5 meter. 

For mindre tomter brukes tallene forholdsmessig. 

Fjerning av trær høyere enn 3 meter («større trær») kan kun skje etter avtale med grunneier.  

Grunneierne vil sørge for at det til enhver tid finnes en enkel løsning for å søke om slik 
tillatelse.  

Grunneier kan kreve dekning for kostnader hvis de skal fjerne større trær etter ønske fra 
hytteeier. Hytteeier kan fritt benytte felte trær til ved. Eventuell hjelp til bortkjøring av felte 
trær må avtales og betales separat.  

Grunneier kan kreve at berørte hyttenaboer høres før man fjerner større trær. Slik tillatelse 
fra naboer kan gis ved at naboer sender en epost til Brøttum Almenning om saken. 

Ønske om fjerning av trær som står utenfor/mellom hyttetomter rettes til grunneier eller den 
som grunneier har utpekt.  

I forbindelse med varslet gjennomhogst utført av grunneier, skal hytteeierne gis mulighet til å  påvirke hvilke trær som hogges og hvilke trær som blir stående igjen.  Det er likevel den som  forestår hogsten som tar den endelige beslutningen.  Merking av trær ved slik gjennomhogst  avtales i hvert enkelt tilfelle.   

Kontakt:
Jon Evensen
Tlf:  911 56 546
E-post: jon.evensen62@hotmail.com
Husk navn, telefonnummer og hyttenummer. Send gjerne med et kart over de trærne som ønskes felt.

Brøttum almenning