Støtte til kunst, kultur, friluftsliv, idrett og nærmiljøaktiveter!

Brøttum Almenning ønsker å bidra til å støtte tiltak til kunst, kultur, friluftsliv, idrett og nærmiljøaktiviteter.

Frivillige lag og foreninger eller utøvende ungdom innen kunst, kultur, friluftsliv og idrett i Brøttum, Lismarka, Mesnali og Ring kan søke om støtte eller stipend til aktiviteter, tiltak og ideer.

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om hva slags tiltak du/dere søker støtte til
  • Hva det vil bety for deg/dere og deres nærområde
  • Kostnadsoverslag og sum det søkes om.

Søknadsfrist: 15.04.2024

Husk å oppgi til hvilket kontonummer en eventuell støtte/stipend skal utbetales til.

Brøttum almenning