Skal du opp på hytta utenom helgene?
Ønsker du å være sikker på at det er brøytet inn til hytta deres ved krevende værforhold?
Er dere på hytta, og det har vært dårlig vær/snødd mye og dere har behov for å komme ut på et gitt tidspunkt?

– Ta kontakt med vakttelefonen (se kart med vakttelefoner nederst på siden).

Brøyteinstruks i Brøttum Almenning. Brøyting skjer etter følgende regelverk:

En fast pris betales for brøyting hele vinteren. Den skal betales på forhånd i henhold til tilsendt faktura. Ved betaling godkjennes brøyteopplegget.

Opplegget innebærer brøyting som følger:

 • Alle felles veier brøytes ved hvert snøfall over 5 cm.
 • Stikkveier inn til hyttene brøytes innen fredag kl. 15.00 og i helgene, juleferie,
  vinterferie og påskeferie. Ved større snøfall på fredager må noen forsinkelser
  påregnes.
 • For brøyting til hytta ukedager ellers: Varsle på SMS til vakttelefonen (se rodekartet).
 • Hytteeiere skal betale brøyteprisen for å kjøre på brøytet vei. Ureglementert kjøring skal ikke skje og blir påtalt.
 • Inkludert i ordinær pris er brøyting av fellesvei, stikkvei inn til hytte og – hvis praktisk mulig – biloppstilling for inntil to biler foran hver hytte.
 • I ekstreme tilfeller ved spesielt glatte forhold strøs fellesvegene.
 • Innkjøringsvei og biloppstilling må stikkes av hytteeier. Rydding av kvist som henger inn i stikkveien, steiner som stikker opp i stikkvei/gårdsplass og tilstrekkelig bredde mellom portstolper (min. 3,5 meter helst 4 meter) er hytteeiers ansvar (hvis dette ikke er utført kan ikke entreprenør garantere at brøytingen blir gjort).
 • Uvær og langvarige snøfall må påregnes og vil kunne forekomme i fjellområdene. Da gjelder:
  • Entreprenør skal med egen innsats, beredskapsavtaler og riktig utstyrsvalg gjøre det som er mulig for å holde vegene åpne.
  • Framkommelighet til hytta kan likevel bli forhindret og hytteeier må da rette seg etter de anvisninger som gis av entreprenør. Dette kan f.eks. være kun av/pålessing ved hytta og parkering langs hovedveg.
  • Løpende informasjon gis nettbasert.
 • Det er mulig å avtale utvidet brøyting i forhold til ovenstående. Dette betales særskilt.
 • For akutte formål ring vakttelefonen (se rodekart).
 • Det tas forbehold om at teknisk svikt kan forsinke brøytingen.
 • I teleløsningsperioden og ved førefall kan veien bli stengt for trafikk.

Det er frivillig å delta i brøytingen. Hvis noe ønsker å brøyte parkeringen sin selv, betales halv brøyteavgift til inndekking av brøyting av fellesveger.

Sjusjøen 22.September 2016

Entreprenør                                                                                                    Brøttum Almenning

Sjusjøen Maskin AS
Kvarberg AS
Ringsakfjellet Drift AS

Instruksen er godkjent av Sjusjøen vel.

Ekstremt vær og teknisk svikt kan også forsinke brøyting. Ved teleløsning, førefall og ekstremt glatte veier kan det bli stengt for trafikk i kortere perioder.
På vegne av våre snøbrøytere ber vi om forståelse for at det ikke er mulig å holde samme standard her på fjellet som man kan forvente nede i lavlandet. Entrepenørene (brøyterne) står på så godt de kan.

Nedenfor finner du et kart over Sjusjøen, med en oppdeling på hvilken entrepenør som har ansvaret for brøytingen av de ulike områdene på Sjusjøen.

Område med tilhørende entrepenør og vakttelefon:

Område Entrepenør  Vakttelefon
Rødt Kvarberg AS 406 47 496
Blått Ringsakerfjellet Drift AS 979 74 611
Resten Kvarberg AS 406 47 496

snobroyting