Category

Ukategorisert

Til hytteeiere i Ringsakerfjellet

By | Ukategorisert | No Comments

Som følge av det pågående utbruddet av koronavirus, innfører regjeringen nå et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Se info fra Ringsaker Kommune.

Som følge av myndighetenes oppfordring er løypekjøringen på Sjusjøen, Ljøsheim og Hamarseterhøgda innstilt inntil videre. Det er usikkert hvor lenge en slik regel vil gjelde og om hyttebruk på vanlig måte vil kunne skje i påsken.

I hytteområdene vil som utgangspunkt fellesveger bli brøytet mens stikkveger inn til den enkelte hytte kun blir brøytet der det er lovlig opphold på hytta. 

Vi i Brøttum Almenning ser frem til å kunne ønske alle våre hytteeiere velkommen tilbake så snart det er mulig.

For spørsmål kontakt bestyrer Jan Tore Hemma.

Monsterbakken opp i høstferien

By | Ukategorisert | No Comments

Folkefesten i Birkebeinerbakken

Lørdag 5. oktober gikk Monsterbakken Opp av stabelen på Sjusjøen. Store og små målte krefter med selveste Martin Johnsrud Sundby i motbakkeløpet opp den gamle alpinbakken ved Birkebeinerbakken Panorama.

Takk for en super dag og velkommen tilbake til Monsterbakken opp i påskeferien 2020!

Vi ønsker din digitale kontaktinfo

By | Ukategorisert | No Comments

I forbindelse med overgang til nytt økonomisystem ønsker vi å registrere telefonnummer og e-postadresse på våre kunder. Ved å registrere din digitale kontaktinfo får du muligheten til å motta efaktura eller faktura på e-post.

Vi vil også sende ut informasjon på e-post som er relevant for deg som hytteeier i Brøttum Almenning.

Din digitale kontaktinfo deles ikke videre.
Les mer om dette i vår Personvernserklæring.

Åpning av nytt planfritt kryss

By | Ukategorisert | No Comments

Fredag 23. august kl. 14.00 åpnes den nye kulverten hvor Birkebeinerløypa går under Nordsetervegen. 

Martin Johnsrud Sundby og leder i Sjusjøen Vel, Jan Ove Holmen, vil stå for åpningen av kulverten.

Mange gleder seg over den nye kulverten, og vi får besøk av representanter fra blant annet Birken, Trygg Trafikk, Destinasjon Sjusjøen og Sjusjøen og Omegn Skiforening.

Dette har vært et trafikkfarlig og utfordrende krysningspunkt i mange år, og Brøttum Almenning er stolte av å kunne bidra til økt trafikksikkerhet på Sjusjøen.

Monsterbakken opp

By | Ukategorisert | No Comments

Lørdag 5. oktober ønsker vi velkommen til nytt motbakkeløp med Martin Jonsrud Sundby i Birkebeinerbakken på Sjusjøen.

Vi ønsker velkommen fra kl 11:00. Løpet starter kl 13:00.
De minste (5-9 år) løper en 400 meter sløyfe. Mellomklassen (10-15 år) starter på toppen og løper en sløyfe på 2,3 km mens de eldste klassene løper 3,5 km. Alle får premie og en liten overraskelse etter løpet – og den får du av Martin Johnsrud Sundby!

Ingen startavgift for klassene 5-11 år. Øvrige klasser kr. 50,-

I start- og målområdet, på toppen av Birkebeinerbakken, blir det aktiviteter for de minste, utstillere, mat og drikke.
Vi er på plass for tomtevisninger i vært populære hyttefelt Birkebeinerbakken Panorama.

Påmelding og mer info.

Velkommen til folkefest på Sjusjøen!

Martin Johnsrud Sundby, Monsterbakken opp
Monsterbakken opp med Martin Johnsrud Sundby

Byggestopp på Sjusjøen

By | Ukategorisert | No Comments

Det er innført byggestopp for fritidsenheter på Sjusjøen. Bakgrunnen er for liten vannkapasitet til Sjusjøen, og at det er uenighet mellom grunneierne på Sjusjøen og Ringsaker kommune om gjennomføring av avtalen fra 2010 om utbygging av vann og avløp til Sjusjøen. Grunneierne i denne saken er Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning.

Hovedårsaken til at grunneierne har reist spørsmål om gyldigheten av avtalen fra 2010 er:

  • Grunneierne belastes alle økte kostnader. Disse øker fra 69 til 260 millioner kroner.
  • Kommunen får økte inntekter. Det var budsjettert tilknytningsavgifter med 49 millioner kroner. Hittil er det allerede innkommet 76 millioner i tilknytningsavgifter. Ytterligere utbygging – som forutsatt i avtalen – øker inntektene til ca 100 millioner kroner. Inntektsøkningen vil kommunen ikke benytte til økte kostnader for grunneierne.

På denne bakgrunn vil Brøttum Almenning presentere sitt syn.

Kort om 2010 avtalen
I 2010 hadde det vært byggestopp på Sjusjøen i flere år. For å komme i gang igjen med utbygging i fjellet ble det inngått en utbyggingsavtale mellom grunneierne og Ringsaker kommune.

Avtalen ble inngått iht til et kostnadsoverslag på 144, 2 millioner.

Ringsaker kommunes bidrag var iht til budsjettet 75 millioner, hvorav 20 millioner av disse var fordeler Ringsaker kommune fikk ved å få oppgradert avløp, inkl. renseanlegg i Moelv, gjennom alle bygder og tettsteder fra Mesnali til Moelv. Disse utbedringene har kommunen selv bekostet, i henhold til avtalen. Kostnadene til disse utbedringene er ikke relatert til utbyggingen i fjellet. Videre er det forskuttert kapasitet for Ljøsheim med 6 mill kr. Kommunens netto forskuttering i avtalen var etter dette 49 millioner.

Disse 49 millionene var tenkt finansiert gjennom fremtidig tilknytningsavgift, altså penger som kommunen skulle få tilbake etter hvert som tilknytninger skjedde.

Grunneiernes bidrag var budsjettert til 69 millioner. Alle kostnadsestimater var basert på Ringsaker kommunes prisoverslag/kalkyler, som grunneierne forventet var forsvarlige og robuste. Kommunens bidrag var et fast beløp, mens grunneierne skulle ta risikoen for overskridelser. Utbyggingen var delt i 2 faser. Fase 1 skulle gjennomføres i løpet av 2 år og fase 2 løpet av 5-10 år.

Det er flere komplekse aspekter ved avtalen, men det gås ikke inn på de rettslige aspektene i denne informasjonen.

Situasjonen i dag
Utbyggingen har i dag blitt mye dyrere enn Ringsaker kommune forespeilet grunneiere. Uenigheten mellom partene gjelder begge faser av utbyggingen.

Fase 1
Fase 1 i avtalen gjelder i hovedsak kloakkledningen fra Moelv til Sjusjøen. Kommunens andel her var 60 millioner og grunneieren skulle dekke det overskytende, budsjettert til 54 millioner. Denne delen av utbyggingen har blitt en vesentlig dyrere enn forutsatt bl.a. fordi utbyggingen har pågått over 8 år i stedet for en planlagt anleggsperiode på 2 år.

Her mener kommunen at grunneierne skal betale hele merkostnaden i utbyggingen på 45 millioner.

Fase 2
Fase 2 gjelder i hovedsak vannverket i Mesnali. Vannverket var i kommunens kostnadsoverslag kalkulert til 29 millioner. Nå viser ny kalkyle fra kommunen en kostnad på ca 175 mill kr på grunn av vannkvalitet og reguleringshøyder i Nord-Mesna, ny drikkevannsforskrift og håndtering av avløp fra renseprosessen. Fase 2 er ikke påbegynt.

Kommunen fastholder at de skal betale sin opprinnelige halvdel av det budsjetterte beløpet for fase 2 som er 14 millioner kr, og de krever at grunneierne skal dekke resten, altså ca 160 millioner kr.

Inntekter til kommunen – tilknytningsavgifter
Kommunen får økte inntekter fordi satsen for tilknytningsavgift pr hytte har økt. I avtalens forutsetninger var satsen 27.500 kr/enhet. Ganske raskt ble dette økt til 56.000 kr/enhet. Kommunen finansierer deler av sitt bidrag med fremtidige tilknytningsavgifter. Det viser seg at Ringsaker kommune slett ikke har mottatt NOK 49 mill. i tilknytningsavgift, men pr i dag allerede 76 mill kr. Samlet innebærer dette at Ringsaker kommune, allerede for første utbyggingsomfang (1774 enheter), mottar ca. 50 millioner mer enn forutsatt. I tillegg er anlegget tilrettelagt for ytterligere ca. 1450 enheter, som vil gi ytterligere minimum 90 millioner (basert på dagens tilknytningsavgift).

Grunneiernes syn
Grunneierne mener med bakgrunn i forholdene vist ovenfor at avtalen er klart urimelig og at den må reforhandles. For fase 1 og fase 2 vil grunneiernes kostnad i henhold til avtalen øke fra 69 mill kr til 260 mill kr. Grunneierne har i avtalen risikoen for overskridelser, men med denne svært store kostnadsøkningen og kommunens økte inntekter har grunneierne intet annet valg enn å ta opp saken med kommunen.

Grunneierne fraskriver seg ikke ansvaret for å bidra til gode vann og avløpsløsninger på Sjusjøen. Med det misforholdet som nå er vist mener grunneierne at man må se på alternative løsninger for å sikre vanntilførselen, og grunneierne bidrar gjerne i en slik prosess sammen med Ringsaker kommune.

Grunneieren er i dialog med kommunen, og forventer en snarlig avklaring i saken.

Festeavgift og serviceavgift for 2019

By | Ukategorisert | No Comments

Fakturaer for festeavgift og serviceavgift for 2019 er nå sendt ut med forfall 28.07.19.

Vi har nytt økonomisystem og dette medfører endring i hvordan fakturaene blir sendt ut til den enkelte.

For de som er registrert med e-postadresse hos oss vil fakturaen bli sendt pr e-post. Autoinvoice Transactions (norepley.autoinvoice@visma.com) vil stå som avsender av e-posten.
Øvrige kunder vil få tilsendt faktura pr post også sendt fra Autoinvoice.

På fakturablanketten står vi dessverre oppført feil kontakt telefon.
Riktig telefonnummer skal være 62 35 51 90.